محمد محمدی

صفحه نخست /محمد محمدی
نام و نام خانوادگی محمد محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Biopharmaceutical Statistics 00 (2018) 12
2
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 00 (2017) 12
3
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 001 (2017) 13
4
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION 46 (2017) 11
5
JOURNAL OF FORECASTING 36 (2017) 8
6
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS Vol. 15, No. 4 (2016) 14