مصطفی مرادی

صفحه نخست /مصطفی مرادی
نام و نام خانوادگی مصطفی مرادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه جنگلداری
تحصیلات جنگلداری- جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله جنگل ایران 11 (1398) 519-532
2
ecopersia 8 (2020) 23-31
3
Arabian Journal of Geosciences 12 (2019) 708
4 مجله جنگل ایران 11(2) (1398) 255-267
5 پژوهش و توسعه جنگل 4 (1397) 501-513
6 حفاظت زیست بوم گیاهان 6 (1397) 261-277
7 پژوهش های گیاهی 31 (1397) 206-216
8 زیست شناسی خاک 6 (1397) 28-15
9 نشریه جنگل و فرآورده های چوب 71 (1397) 35-47
10
Journal of Forest Science 64 (2018) 230–244
11 استراتژی راهبردی جنگل 3 (1397) 1-9
12 پژوهش های گیاهی 4 (1397) 836-851
13 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 4 (1396) 49-65
14 نشریه جنگل و فرآورده های چوب 4 (1396) 549-557
15 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 3 (1396) 81-94
16
Journal of Arid Land 6 (2017) 837–849
17 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 3 (1396) 419-430
18 جنگل و فرآورده های چوب 70 (1396) 273-280
19 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 1 (1396) 17-28
20
Plant Ecology and Evolution 150 (2017) 151-159
21
iForest-Biogeosciences and Forestry 10 (2017) 585-589
22
JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 28 (2017) 1-9
23 مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 7 (1395) 591-600
24 مجله علوم آب و خاک(علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان) 20 (1395) 76-67
25 JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 140 (2017) 14-19
26 مجله علوم آب و خاک(علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان) 20 (1395) 173-184
27 پژوهش و توسعه جنگل 2(1) (1395) 71-63