زهره خورسندی کوهانستانی

صفحه نخست /زهره خورسندی کوهانستانی
نام و نام خانوادگی زهره خورسندی کوهانستانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جغرافیای طبیعی 50-3 (1397) 531-543
2 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25 (1397) 227-234
3 مجله جنگل و مرتع 114 (1396) 64-72
4
Modeling Earth Systems and Environment 3 (2017) 1441–1448
5 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 9 شماره 3 (1396) 360-370
6 علوم و مهندسی آبیاری جلد 40 شماره 2 (1396) 147-158
7 نشریه مرتع و آبخیزداری 70 (1396) 333-344
8 مهندسی و مدیریت آبخیز 9 (1396) 190 - 204
9
Journal Of Rangeland Science 7 (2017) 172-182