نسیم آرمان

صفحه نخست /نسیم آرمان
نام و نام خانوادگی نسیم آرمان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 3 (1397) 847-856
2 مرتع 3 (1397) 305-315
3 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 10- شماره 3 (1397) 294-303
4 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 1 (1397) 85-96
5 نشریه مرتع و آبخیزداری 71 (1397) 85-96
6 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 10- شماره 1 (1397) 14-27
7 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 9 شماره 3 (1396) 360-370
8 علوم و مهندسی آبیاری جلد 40 شماره 2 (1396) 147-158
9 مهندسی و مدیریت آبخیز 9 (1396) 190 - 204
10 مهندسی و مدیریت آبخیز 9 (1396) 190 - 204
11 نشریه مرتع و آبخیزداری تابستان 95، دوره 69، شماره 2 (1395) 261-273