شهرام یوسفی خانقاه

صفحه نخست /شهرام یوسفی خانقاه
نام و نام خانوادگی شهرام یوسفی خانقاه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات مرتعداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 3 (1397) 847-856
2 فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره 27 شماره 107 (1397) 209-222
3 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 24 (1396) 455-463
4 جغرافیا و توسعه 46 (1396) 35-42
5
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 189 (2017) 131
6 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 3 (1395) 89-99
7 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19-3 (1394) 143-157