سمیه دهداری

صفحه نخست /سمیه دهداری
نام و نام خانوادگی سمیه دهداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات مرتعداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه مرتع و آبخیزداری 71 (1397) 928-938
2 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 3 (1397) 847-856
3 پژوهش های جغرافیای طبیعی 50-3 (1397) 531-543
4 مرتع 3 (1397) 305-315
5 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25 (1397) 454-464
6 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 1 (1397) 85-96
7 نشریه مرتع و آبخیزداری 71 (1397) 85-96
8 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25 (1397) 227-234
9 یافته های نوین در علوم زیستی 4 (1396) 337-352
10 مجله جنگل و مرتع 114 (1396) 64-72
11
Modeling Earth Systems and Environment 3 (2017) 1441–1448
12 مرتع 11 (1396) 306-320
13 نشریه مرتع و آبخیزداری 70 (1396) 333-344
14
Journal Of Rangeland Science 7 (2017) 172-182
15 پژوهش های روستایی 5 (1394) 73-82
16 گیاه و زیست بوم 44 (1394) 55-67
17 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 21 (1393) 383-393
18 اکوهیدرولوژی 1 (1393) 59-68