محمد فرجی

صفحه نخست /محمد فرجی
نام و نام خانوادگی محمد فرجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان / دانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداری
تحصیلات آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی و مدیریت آبخیز شماره 2 جلد 12 (1399) 1-19
2 مرتع 3 (1397) 305-315
3 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25 (1397) 454-464
4 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 71 شماره 1 (1397) 85-96
5 نشریه مرتع و آبخیزداری 71 (1397) 85-96
6 مرتع 11 (1396) 306-320
7 مهندسی و مدیریت آبخیز 9 (1396) 190 - 204
8
Archives of Agronomy and Soil Science 63 (2017) 1-12
9 پژوهش های روستایی 5 (1394) 73-82