مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تولیدنقشۀ تیپ های گیاهی مرتع ...
عنوان تولیدنقشۀ تیپ های گیاهی مرتع با استفاده از الگوریتم های مختلف طبقه بندی تصویر ماهواره ای
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تیپ گیاهی،نیم خشک، طبق بندی،لندست، OLI
چکیده تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی از موارد اساسی در مدیریت مراتع می باشد زیرا تیپ های گیاهی واحدهای برنامه ریزی درمدیریت مراتع می باشد .برای تهیۀ نقشۀ تیپ های گیاهی مراتع با استفاده از الگوریتمهای مختلف طبقه بندی تصویر ماهوارۀ لندسهت 8 در مراتع شهرستان بهبهان استان خوزستان انجام گردید. مراتع منطقه جزء مراتع نیمه استپی قشلاقی می باشد. عمل تصحیح هندسی تصویر ماهواره ای با استفاده ازنقاط کنترل زمینی با خطای کمتر از یک پیکسل انجام شد. تصحیح اتمسفر ی تصویر با استفاده از روش تفریق عارضه تاریک انجام شد. بازدیدهای صحرایی جهت تهیۀ نقشۀ تیپ ها و برداشت نمونه های تعلیمی انجام شد. طبقه بندی نظارت شده با شش الگوریتم شامل متوازی السطوح (PP)، حداقل فاصله از میانگین(MD ،)فاصلۀ ماهالانوبیس(MAH)، حداکثر احتمال (ML ،)شبکۀ عصبی مصنوعی(NN) و ماشین بردار پشتیبان(SVM) انجام شد. نتایج نشان داد که الگوریتمML دارای بیشترین صحت کلی(87/5درصد) و ضریب کاپا (0/867) و الگوریتمPPدارای کمترین صحت کلی(67/1) و ضریب کاپا (0/571 ) میباشد. نقشۀ تیپهای گیاهی حاصل از طبقه بندی تصویر سنجنده OLI دارای صحت قابل قبولی است. پیشنهادمی شود در کنار روشهای رقومی طبقه بندی تصاویرماهواره ای از تفسیر بصری جهت تدقیق مرز نقشۀ تیپ های گیاهی حاصل استفاده شود.
پژوهشگران شهرام یوسفی خانقاه (نفر اول)، دامون رزمجویی (نفر دوم)، سمیه دهداری (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)