مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آشکارسازی تغییرات کاربری ...
عنوان آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده سدهای کارون3و4 با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای در طول سه‏ دهه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سد، تصحیحات هندسی، اتمسفری و توپوگرافی.
چکیده هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سدهای کارون 3 و 4 بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی است. به این منظور 4 تصویر ماهواره ای لندست در یک دورۀ 28 ساله )سال های 1985 ، 2003 ، 2009 و 2013 ( مورد استفاد قرار گرفت و تصحیحات هندسی، اتمسفری و توپوگرافی اعمال شد و روش طبقه بندی نظارت شد و الگوریتم حداکثر احتمال برای بررسی تغییرات پوشش و کاربری اراضی استفاد گردید. صحت کاربری اراضی و ضریب کاپا با استفاد از نقشه های توپوگرافی و بازدید های زمینی تعیین شدند. بر طبق نتایج ضریب کاپا و صحت نقشه های تولیدی بالاتر از 79/ 0 و 24 / 86 به دست آمد. نقشه های تولیدی سال 2009 نشان داد که بر اثر احداث سد کارون 3 حدود 88 / 6734 هکتار از اراضی و بر اساس تصویر 2013 با احاداث سد کارون 4 حادود 39 / 5127 هکتار از اراضی جنگلی نابود شده اند. به دلیل ساخت سد کارون 3 در سال 2009 نسبت باه سال 2003 میان خاک بدون پوشش در منطقه 88 / 3449 هکتار و در سال 2013 با احداث سد کارون 4 ، 91 / 2555 هکتار خاک بدون پوشش در منطقه افایش یافت، به طور کلی یافته های این تحقیق بیان گر تخریب اراضی جنگلی و مرتعی در منطقه به دلیل ساخت دو سد کارون 3 و 4 است.
پژوهشگران سمیه دهداری (نفر اول)، نظام آرمند (نفر دوم)، محمد فرجی (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)، فاطمه هادیان (نفر پنجم)