مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه عملکرد دو مدل ...
عنوان مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکی IHACRES و GR2M در شبیه سازی جریان ماهانه حوزه آبخیز دره تخت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شبیه سازی، مدل هیدرولوژیکی، GR2M ،IHACRES ،حوضه دره تخت.
چکیده مدلسازی فرایند بارش-رواناب از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد.نتایج مدلهای بارش-رواناب به طور مستقیم در مسائلی از قبیل مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب و طراحی سازههای هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به تنوع مدلهایبارشرواناب دردسترس، انتخاب یک مدل مناسب برای حوضه از جهت بهرهوری و مدیریت منابع آب مهم میباشد.در این پژوهش کارایی دو مدل بارش–روانابIHACRESوGR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه دره تخت در بازه زمانی 29-7312مورد ارزیابی قرار گرفت.مدلهادر حوضه مورد مطالعه، واسنجی و اعتبارسنجی گردیدند. میزان خطای بین مقادیر جریان مشاهده ای و شبیه سازی شده بر اساس معیارهای نش، مجذور میانگین مربعات خطا و خطای کل در حجم جریان برآورد گردید. شبیه سازیها حاکی از عملکرد رضایتبخش دو مدل در شبیه سازی جریان است. همچنین نتایج نشان دادکه مدل IHACRESبا ضریب نش 0/7و معیار خطای 0/56 نسبت به مدل GR2Mاز عمکرد بهتری بر خوردار بود
پژوهشگران فاطمه زندی دره غریبی (نفر اول)، زهره خورسندی کوهانستانی (نفر دوم)، ملیحه مزین (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)