مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر عملیات مختلف ...
عنوان بررسی تأثیر عملیات مختلف اصلاح مرتع بر برخی فاکتورهای خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مراتع منطقه چاه ماری بهبهان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خاک، پوشش گیاهی، عملیات اصلاحی، چاه ماری، بهبهان.
چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر عملیات اصلاحی مرتع شامل بوتهکاری، بذرپاشی توأم با ذخیره نزولات و بذرپاشی بدون ذخیره نزولات بر روی برخی از خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان انجام گرفته است. نمونهبرداری پوشش گیاهی به صورت تصادفی سیستماتیک با تعداد 60 پلات یک مترمربعی در امتداد ترانسکت 100 متری، در 30 سانتیمتری خاک به انجام رسید. دادهها توسط نرمافزار - 0 و 60 - هر سایت و پس از حفر پروفیل، نمونهبرداری از سطح 30 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ANOVA مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه t با استفاده از آزمون SPSS مربوط به سایت بوتهکاری و کمترین میزان تولید مربوط به II و I بیشترین میزان تولید، درصد تاج پوشش، تراکم گیاهان کلاس سایت بذرپاشی بدون ذخیره نزولات میباشد. همچنین بررسی تغییرات خصوصیات موردبررسی خاک نشان میدهد که به لحاظ عناصر مغذی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ماده آلی در هر سایت مطالعاتی با سایت شاهد تفاوت معنیدار دیده میشود.
پژوهشگران سمیه دهداری (نفر اول)، نظام آرمند (نفر دوم)، محمد فرجی (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)، جمال موسویان (نفر پنجم)