مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی مدلهای ...
عنوان بررسی کارایی مدلهای بارش_رواناب GR4J و GR2M در شبیه سازی جریان حوزه آبخیز دره تخت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استان لرستان، شبیه سازی رواناب، مدل بارش رواناب، مدیریت منابع آب، مدل GR
چکیده شبیه سازی جریان از مباحث اصلی هیدرولوژی است و برای مطالعه آن به طور معمول از مدلهای بارش رواناب استفاده میشود. مدلهای هیدرولوژی نمایش ساده شده ای از سامانه هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه کارکرد حوضه در واکنش به ورودیهای گوناگون و فهم بهتر از فرایندهای هیدرولوژی کمک میکنند. با توجه به تنوع مدلهای بارش-رواناب در دسترس، انتخاب یک مدل مناسب برای حوضه بهمنظور بهرهوری و مدیریت منابع آب ضروری میباشد. بنابراین انتخاب مدل نیاز به تشخیص قابلیت و محدودیت مدلهای هیدرولوژی حوضه دارد. در این مقاله کارایی دو مدل بارش رواناب – GR4J و GR2M - در شبیهسازی جریان حوضه درهتخت در استان لرستان در بازه زمانی 92-1379 مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای ارزیابی کارایی این دو مدل از ضریب نش ساتکلیف استفاده شد که مقدار آن به ترتیب 0/427 و 0/665 به دست آمد. نتایج نشان داد دو مدل جریان را با دقت متوسط تا خوب شبیه سازی می کنند، ولی با توجه به معیار نش، کارایی مدل GR2M در شبیه سازی جریان از مدل GR4J بیشتر است.
پژوهشگران فاطمه زندی دره غریبی (نفر اول)، زهره خورسندی کوهانستانی (نفر دوم)، ملیحه مزین (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)