مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شبیه سازی نقشه کاربری اراضی ...
عنوان شبیه سازی نقشه کاربری اراضی سال 2025 با استفاده از مدل Clue-s در محیط GIS و RS در حوزه آبخیز نوژیان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استان لرستان، رگرسیون لجستیک، ضریب کاپا، منحنی ROC، میزان تقاضای کاربری
چکیده کاربری اراضی شامل انواع بهره برداری از زمین به منظور رفع نیازهای گوناگون انسان است. تغییرات کاربری اراضی نتیجه برهم کنش انسان و عوامل موثر بر محیط است که در مقیاس زمانی و مکانی مطرح می شود. اطلاع از نسبت کاربری های اراضی و نحوه تغییرات آن در گذر زمان، یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی های مدیریتی می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری ها در گذر زمان می توان تغییرات آتی راپیش بینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد. در این پژوهش ابتدا نقشه کاربری اراضی برای سال 2014 با استفاده از سنجش از دور تهیه شد که این نقشه با ضریب کاپا برابر 0/88و صحت کلی برابر 0/86 دارای دقت خیلی خوب می باشد. در مدل Clue-s جهت بررسی اثرات هر کدام از عوامل موثر بر کاربری از رگرسیون لجستیک و برای ارزیابی رگرسیون لجستیک از منحنی ROC استفاده گردید. پس از تعیین میزان تقاضا بر اساس تغییرات گذشته، نقشه کاربری اراضی برای سال 2025 تهیه گردید. ارزیابی مدل Clue-s دقت بالای مدل (ضریب کاپا 0/88) را نشان داد. هم چنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بیشترین تغییر کاربری اراضی، تبدیل کاربری جنگل و مرتع به زمین های کشاورزی خواهد بود، به طوری که تا سال 2025 کاربری مرتع 12/28 و جنگل 20/82 درصد کاهش می یابد و کاربری کشاورزی 33/10 درصد افزایش می یابد.
پژوهشگران نرگس قاسمی امین (نفر اول)، نسیم آرمان (نفر دوم)، حسین hoossein (نفر سوم)