مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات تغییر کاربری ...
عنوان بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر جریان روزانه رودخانه نوژیان با استفاده از مدلهای WetSpa و Clue-s
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حوزه آبخیز، شبیه سازی جریان، کاربری 2025، مدل هیدرولوژیکی-توزیعی، GIS
چکیده چکیده کاربری اراضی و نوسانات آن یکی از مهم ترین عواملی است که بر چرخه طبیعی در اکوسیستم اثر می گذارد. تغییرات کاربری اراضی باعث تغییر در سیکل هیدرولوژیکی حوضه شده و در نتیجه باعث تغییر تعادل آب بین بارش، تبخیر، نفوذپذیری و پاسخ رواناب می شوند. درک رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و عوامل به وجود آورنده آن و اثرات ثانویه آن بر رژیم هیدرولوژیکی، اطلاعات ضروری برای برنامه ریزی استفاده از زمین و مدیریت پایدار منابع طبیعی فراهم می کند. در این پژوهش ابتدا نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز نوژیان برای سال 2014 با استفاده از سنجش از دور تهیه شد سپس با استفاده از مدل Clue-s، کاربری اراضی برای سال 2025 شبیه سازی گردید. برای شبیه سازی رواناب به مدلی نیاز است که به خوبی بتواند میزان رواناب را شبیه سازی نماید، بدین منظور از مدل WetSpa برای شبیه سازی جریان روزانه برای کاربری اراضی سال های 2000، 2014 و 2025 استفاده گردید. با توجه به نتایج، معیار ارزیابی نش-ساتکلیف برای دوره واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب 68/26 و 66/75 درصد به دست آمد. همچنین معیار تجمعی مدل (AM) برای دوره واسنجی و اعتبارسنجی 64 و 54/15 درصد محاسبه شد. مقایسه ی نقشه های کاربری اراضی یاد شده نشان داد، مهم ترین تغییرات کاربری در حوزه آبخیز نوژیان تبدیل جنگل ها و مراتع به زمین های کشاورزی است که در نتیجه این تغییرات حجم رواناب سالانه، حداکثر دبی و میانگین دبی به ترتیب به میزان 16/20، 11/35و 9/15 درصد افزایش می یابد. نتایج حاصل از آنالیز آماری با استفاده از آزمون تی جفتی هم نشان داد که تغییر کاربری اراضی در سطح معنی داری 1 درصد بر روی دبی در منطقه مورد مطالعه تأثیر دارد.
پژوهشگران نرگس قاسمی امین (نفر اول)، نسیم آرمان (نفر دوم)، حسین hoossein (نفر سوم)