مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آشکارسازی تغییرات کاربری ...
عنوان آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سدهای کارون 3 و 4با استفاده از تصاویر ماهوارهای
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سد، تصحیحات هندسی، اتمسفری و توپوگرافی.
چکیده هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سدهای کارون 3 و 4 بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی است. به این منظور 4 تصویر مااهوار ای 2009 و 2013 ( مورد استفاد قرار گرفت و تصحیحات هندسی، اتمسافری و ،2003 ، لندست در یک دورۀ 28 ساله )سال های 1985 توپوگرافی اعمال شد و روش طبقه بندی نظارت شد و الگوریتم حداکثر احتمال بارای بررسای تغییارات پوشاش و کااربری اراضای استفاد گردید. صحت کاربری اراضی و ضریب کاپا با استفاد از نقشه های توپوگرافی و بازدید های زمینی تعیین شدند. بر طبق نتاای 86 به دست آمد. نقشه های تولیدی سال 2009 نشان داد که بر اثر احداث / 0 و 24 / ضریب کاپا و صحت نقشه های تولیدی بالاتر از 79 5127 هکتاار از اراضای / 6734 هکتار از اراضی و بر اساس تصویر 2013 با احاداث ساد کاارون 4 حادود 39 / سد کارون 3 حدود 88 جنگلی نابود شد اند. به دلیل ساخت سد کارون 3 در ساال 2009 نسابت باه ساال 2003 میااان خااب بادون پوشاش در منط قاه 2555 هکتار خاب بدون پوشش در منطقه افاایش یافت، به طور کلای /91 ، 3449/88 هکتار و در سال 2013 با احداث سد کارون 4 یافته های این تحقیق بیان گر تخریب اراضی جنگلی و مرتعی در منطقه به دلیل ساخت دو سد کارون 3 و 4 است
پژوهشگران سمیه دهداری (نفر اول)، نظام آرمند (نفر دوم)، محمد فرجی (نفر سوم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)، فاطمه هادیان (نفر پنجم)