مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط پوشش گیاهی با ...
عنوان بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل خاکی با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی حوزه چمران استان خوزستان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پراکنش پوشش گیاهی، جوامع گیاهی، خصوصیات خاک، آنالیز چند متغیره
چکیده پوشش گیاهی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری و تعادل اکوسیستمها است و شناخت دقیق عواملی که باعث استقرار و پراکنش آن میشوند، برای مدیرت پایدار منابع طبیعی ضروریست. با توجه به اهمیت زیاد خاک در تنوع و پراکنش پوشش گیاهی، مطالعه کنونی با هدف شناخت جوامع گیاهی و بررسی روابط بین پوشش گیاهی با خصوصیات خاک در حوزه آبخیز چمران بهبهان در استان خوزستان انجام شد. برای نمونهبرداری، ابتدا منطقه بر اساس پیمایشهای صحرایی به شش واحد همگن تقسیم و در هر واحد تعداد ده پلات یک مترمربعی مستقر شد. در هر پلات درصد پوشش تاجی، درصد سنگ و سنگریزه، درصد خاک لخت و تعداد گونهها یادداشت و نمونههای گیاه و خاک برداشت شد. نمونههای گیاهی بر اساس منابع معتبر شناسایی و آزمایشهای رایج فیزیکی و شیمیایی روی نمونههای خاک انجام شد. از آنالیز تطبیقی قوسگیری شده و آنالیز تطبیقی متعارفی برای بررسی پوشش گیاهی و تأثیر عوامل خاکی بر پوشش گیاهی استفاده شد. بر اساس نتایج بهدست آمده، شش زیر اجتماع گیاهی در منطقه شناسایی گردید که منطبق با شش واحد همگن تفکیک شده بودند. نتایج حاصل از بررسی گونههای گیاهی نشان داد که 49 جنس گیاهی و 20 تیره در با 9 جنس تیره غالب و تروفیت با 63 گونه ( 49 %)، فرم رویشی غالب بود. همچنین نتایج Asteraceae منطقه وجود داشت که تیره حاصل از آنالیز چند متغیره حکایت از وجود ارتباط معنیدار بین عوامل خاک و جوامع گیاهی داشت و نتایج آنالیز واریانس سایر خواص خاک اختلاف معنیداری را بین زیر اجتماعات گیاهی نشان دادند. به طور ،pH یکطرفه نشان داد بهجز رس، پتاسیم و کلی نتایج این تحقیق نشان داد که خواص خاک میتواند شاخص مناسبی در تفکیک جوامع گیاهی و پراکنش آنها باشد، همچنین پوشش گیاهی میتواند بهعنوان معیاری مناسب برای تفکیک واحدهای همگن خاک در نظر گرفته شود.
پژوهشگران شهلا قادری (نفر اول)، علیرضا امیریان چکان (نفر دوم)، آمنه کریم زاده (نفر سوم)، معصومه دیفرخش (نفر چهارم)، جواد پوررضایی (نفر پنجم)