مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین رویشگاه بالقوه گونه ...
عنوان تعیین رویشگاه بالقوه گونه مرتعی اسکنبیل (Calligonum comosum) با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه حلاف در استان خوزستان، شهرستان اهواز)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مکان یابی، رویشگاه بالقوه، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، داده های رقومی، GIS
چکیده این پژوهش به منظور مکان یابی رویشگاه بالفعل گونه اسکنبیل (Calligonum comosum) با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی در سال 1394 در منطقه حلاف (استان خوزستان) انجام شد. بدین منظور ابتدا رویشگاه گونه مورد نظر در منطقه تعیین و موقعیت های فعلی استقرار آن به عنوان محیط زیست واقعی مشخص شد. آنگاه نیاز اکولوژیکی این گیاه در این نقاط مشخص و به کمک GPS این نقاط ثبت گردید. همچنین به منظور تعیین نیازهای خاکی گونه مورد نظر در هر یک از محل ها اقدام به نمونه برداری (30 نمونه) خاک از عمق 0 تا 50 سانتی متر شد. بافت خاک، اسیدیته خاک (PH) و هدایت الکتریکی (EC) نمونه ها اندازه گیری شد. در مرحله بعد لایه های اقلیم، فیزیوگرافی و نقشه های خصوصیات خاک در محیط GIS به کمک داده های رقومی تهیه و استاندارد سازی شد. سپس در محیط ArcGIS 10 با استفاده از این توابع، تمام لایه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شدند. در نهایت با تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط ArcGIS 10 و در قالب مدل وزن دهی سلسله مراتبی (AHP) لایه رویشگاه بالقوه برای گونه مورد نظر بدست آمد و بر روی نقشه منطقه ارائه شد. نقشه حاصل بر اساس قابلیت رویشگاهی به 5 طبقه با شایستگی بسیار بالا (38% با مساحت 3775 هکتار)، شایستگی بالا (41% با مساحت 4149 هکتار)، شایستگی متوسط (8.6% با مساحت 798 هکتار)، شایستگی ضعیف (11% با مساحت 1104 هکتار) و شایستگی بسیار ضعیف (1.4% با مساحت 148 هکتار) طبقه بندی گردید. (
پژوهشگران عبدالرضا دانایی (نفر اول)، دامون رزمجویی (نفر دوم)، شهرام یوسفی خانقاه (نفر سوم)