مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین عوامل مؤثر بر رسوبدهی ...
عنوان تعیین عوامل مؤثر بر رسوبدهی با استفاده از روشهای آماری، مطالعه موردی: حوضه سیدآباد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اسکالوگرام، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، رگرسیون لجستیک، رسوب
چکیده از آن جا که در بررسی عوامل موثر بر فرسایش خاک و تولید رسوب به طور ریشه ای نمی توان عامل مشخص و معینی را به عنوان عامل اصلی فرسایش آبی در یک منطقه معرفی نمود، شرایط فرسایش موجود در منطقه را باید معلول تأثیر متقابل مجموعه عوامل موثر در ایجاد فرسایش دانست. لذا در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر میزان فرسایش و تولید رسوب، فرسایش بین شیاری حوضه سید آباد به کمک متوسط شدت بارش 91 دقیقهای با دوره بازگشت 61 سال منطقه ) 21 میلی متر بر ساعت( و بارانساز صحرایی در 99 پلات آزمایشی تعیین شد. روشهای تجزیه و تحلیل عاملی، مدل رگرسیون چند متغیره، لجستیک و مدل اسکالوگرام نیز برای تحلیل آماری نتایج استفاده شد.
پژوهشگران نسیم آرمان (نفر دوم)، محمد فرجی (نفر سوم)، زهره خورسندی کوهانستانی (نفر چهارم)، نسیم آرمان (نفر چهارم)