مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﮔﯿﺎه ...
عنوان ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﮔﯿﺎه ُﮐﻤﺎی ﺳﺎزوﺋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﯾﺮان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آت اﮐﻮﻟﻮژی، ﺗﯿﺮه ﭼﺘﺮﯾﺎن، ﺗﯿﺮه ﮐﺮﻓﺴﯿﺎن، ﻓﻨﻮﻟﻮژی، ﮔﻮﻧﮥ اﻧﺤﺼﺎری
چکیده ﮔﻮﻧﮥ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐُﻤﺎی ﺳﺎزوﺋﯽ( Ferula stenocarpa) ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎ از ﺗﯿﺮة ﮐﺮﻓﺴﯿﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 2 ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در دﻣﺎی زﯾﺎد ﻧﺎﺣﯿﮥ روﯾﺸﯽ ﺳﻮداﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﮔﻮﻧﮥ اﻧﺤﺼﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ُﮐﻤﺎی ﺳﺎزوﺋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا، ﻧﻘﺸﮥ روﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی، اﻗﻠﯿﻢ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎک، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه، ﻓﻨﻮﻟﻮژی، ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﮥ ارﺗﻔﺎﻋﯽ 951 ﺗﺎ 058 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ 4/211 ﺗﺎ 9/284 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ، 74/42 ﺗﺎ 39/52 درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد روﯾﺶ دارد و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺷﯿﺐﻫﺎی 04 ﺗﺎ 06 درﺻﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. در ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮﻣﯽ، ﻟﻮﻣﯽرﺳﯽ ﺗﺎ ﻟﻮﻣﯽﺳﯿﻠﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻮر و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽروﯾﺪ. ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎک روﯾﺸﮕﺎه 1 -27/0 دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ و اﺳﯿﺪﯾﺘﮥ آن در ﺣﺪود 74/7 ﺗﺎ 58/7 اﺳﺖ. رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎه اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه، زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﮔﻞﻫﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺷﺮوع ﺑﺬردﻫﯽ ﮔﯿﺎه ﻫﻔﺘﮥ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﺑﺬرﻫﺎ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺬر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. داﻧﮥ ﮔﺮدة اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دوﮐﯽﺷﮑﻞ و ﺑﯿﻀﻮی، ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﺎر ﺷﮑﺎفﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ. ُﮐﻤﺎی ﺳﺎزوﺋﯽ در روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﯿﭗ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪاده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻟﮑﻪای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭼﺮای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
پژوهشگران فریبا نوعدوست (نفر اول)، سمیه دهداری (نفر دوم)، دامون رزمجویی (نفر سوم)، راهله احمدپور کاخک (نفر چهارم)، پروانه شوکت (نفر پنجم)