مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آشکارسازی تغییرات کاربری ...
عنوان آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهرستاى قائمشهر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تغییرات کاربری اراضی، قائمشهر،طبقه بندی نظارت شده
چکیده سمینه و هدف: تغییطات واضتطی اضاضی زض احط فؼالیت اّی ا ؿًا یً یىی اظ ه ضَ ػَات ه نْ زض تط اًه ضِیعی اّی ه غٌم اِی ت ؾَؼ اِی هیتاقس. تا ت رَ ت هعیت اّ لاتلیت اّیی و زاز اُّی ها اَّض اُی زاض سً، ایی تى لٌَ غَی هیت اَ سً ووه قایا یً ت ق اٌؾایی وکف ایی تغییطات وًایس. روش بزرسی: زض ایی پػ فٍّ تغییطات واضتطی اضاضی ه غٌم لائنق طْ زض یه ز ضٍ 15 ؾال ه ضَز اضظیاتی لطاض گطفت. تطای ا زًام ایی پػ فٍّ اظ تها یٍط ؾال 1999 ؾ زٌ سٌ ETM+ 2014 ؾ زٌ سٌ OLI ها اَّض ل سٌؾت اؾتفاز قس پؽ اظ ا زًام الساهات ه ضَز یًاظ زض هطحل پیفپطزاظ، تا عثم تِ سٌی ظًاضت قس مًک آقىاضؾاظی تغیطات ت یْ قس اؾت. یافتهها: زض اًْیت پ ذٌ عًَ واضتطی زض ه غٌم ق اٌؾایی قس. اضظیاتی کًاى زاز و نحت ولی ضطیة واپای مًک عثم تِ سٌی قس ETM+ 0 زضنس /97 98/ ت تطتیة 4 OLI 0 زضنس هیتاقس. تًایذ هکرم وطزو اضاضی وکا ضٍظی، ر گٌل پ /97 99/ تطاتط 67 27 زضنس افع زٍ قس اؾت، زض هماتل / آتی ت اضاضی تاغی هؿى یًَ تثسیل قس اُ سً؛ ت گِ اًَِی و تط ؾٍؼت اضاضی تاغی عی 15 ؾال 26 45 زضنس واؾت قس اؾت. نّچ یٌی ؾٍؼت اضاضی ر گٌلی پ آتی وا فّ ؾٍؼت ه اٌعک هؿى یًَ / اظ اضاضی وکا ضٍظی ت هیعاى 32 افعایف یافت اؾت. بحث و نتیجه گیزی: تًایذ حاوی اظ آى اؾت و ت وِاضگیطی تها یٍط ها اَّض اُی تطای ت یْ مًک اِّی واضتطی اضاضی/ پ قَف تغییطات آى- اّ، ر تْ تؿ یْل زض تط اًه ضِیعی هسیطیت ه اٌتغ هحیغی اهطی ضط ضٍی هیتاق سٌ.
پژوهشگران غلامرضا سبزقبایی (نفر اول)، کاوه جعفر زاده (نفر دوم)، سولماز دشتی (نفر سوم)، شهرام یوسفی خانقاه (نفر چهارم)، مژگان بزم ارا بلشتی (نفر پنجم)