مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین حوزه های آبخیز همگن جهت ...
عنوان تعیین حوزه های آبخیز همگن جهت برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از روش های مختلف تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: دامنه شمالی البرز)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، همگن بندی، آنالیز تشخیص، فرسایش و رسوب
چکیده شناسایی زیر حوزه های آبخیز همگن اولین گام ضروری تعمیم نتایج مطالعات محیطی می باشد . بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی (روش تحلیل مولفه های اصلی) از بین 21 متغیر موثر بر تولید رسوب در 27 ایستگاه هیدرومتری البرز شمالی، متغیرهای طول مستطیل معادل، میزان حساسیت سنگ به فرسایش، بارش متوسط سالانه، جهت و تراکم زهکشی که درمجموع 72 / 80 درصد واریانس داده ها را توجیه می کنند، انتخاب شدند (516 /0= KMO) . سپس با استفاده از روش های مختلف تحلیل خوشه ای (سلسله مراتبی، دومرحله ای و میانگین K )، سه منطقه همگن به دست آمد. آنالیز تشخیص، صحت تحلیل خوشه ای در مناطق همگن را تائید نمود. از سوی دیگر بر اساس این پنج عامل، یک تابع متمایز کننده تعریف شد که مقادیر همبستگی کانونیک، کای اسکور و آماره ویلکس لامبدا نیز تایید کننده مجزا بودن این سه گروه منطقه همگن می باشند.
پژوهشگران نسیم آرمان (نفر اول)، علی سلاجقه (نفر دوم)، سادات فیض نیا (نفر سوم)، حسن احمدی (نفر چهارم)، جمال قدوسی (نفر پنجم)، علی کیانی راد (نفر ششم به بعد)