مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه گروه گونه های اکولوژیک ...
عنوان مطالعه گروه گونه های اکولوژیک جنگل های رودخانه ای مارون بهبهان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رودخانه مارون، شاخص ارزش اهمیت، گز، گونه مهاجم.
چکیده یکی از روش های طبقه بندی و تعیین کیفیت رویشگاه ها، تعیین گروه گونه های بوم شناختی است. در این پژوهش، از روش قطعه نمونه در یک شبکه آماربرداری 100 در 50 متر به صورت منظم تصادفی استفاده شده است. شکل قطعه نمونه مربع با مساحت 100 مترمربع (10×10) برای اندازه گیری درصد پوشش و فراوانی گیاهان چوبی در نظر گرفته شد. تعداد 79 قطعه نمونه با توجه به دقت آماربرداری محاسبه و به منظور اندازه گیری پوشش علفی در هر قطعه نمونه، یک میکروپلات مربعی شکل به مساحت چهار مترمربع در مرکز قطعه نمونه برداشت شد. تراکم نسبی، غلبه نسبی و شاخص ارزش اهمیت برای کلیه ی گونه ها محاسبه شدند. گروه های اکولوژیک برای گونه های علفی و چوبی با بهره گیری از تحلیل TWINSPAN تعیین شد. هشت گروه گونه ی چوبی و شش گروه گونه ی علفی در این منطقه شناسایی (71 گونه ی گیاهی) شدند که بیش ترین فراوانی متعلق به تیره های Papilionaceae با 15 و Compositae با 14 گونه بود. بر اساس مقدار شاخص ارزش اهمیت، گونه چوبی غالب Tamarix arceuthoides با مقدار ارزش اهمیت (42/127) و گونه ی علفی غالب منطقه، Trachynia distachya (گیس بافته) با مقدار ارزش اهمیت (30/27) می باشند که هر دو گونه ای مهاجم هستند. لذا می توان نتیجه گرفت فاصله از رودخانه از مهم ترین عوامل ایجاد گروه های اکولوژیک چوبی و علفی در جنگل های رودخانه ای بوده و این جنگل ها دارای مشابهت پوشش گیاهی با سایر جنگل های کرانرودی در دنیا می باشند.
پژوهشگران آسیه ریاضی (نفر اول)، رضا بصیری (نفر دوم)، حمید طالشی (نفر سوم)، جواد پوررضایی (نفر چهارم)