آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آیین نامه های مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه حق التالیف مقالات  

آیین نامه و کاربرگهای همایش

 عنواندریافت فایل
1 کاربرگ شرکت دانشجویان ارشد در همایش داخلی  
2 کاربرگ های همایشها  
3 آیین نامه ارایه مقاله در مجامع بین المللی خارج از کشور  

آیین نامه و منشور اخلاق پژوهش

 عنواندریافت فایل
1 منشور اخلاق پژوهش  
2 آیین نامه تخلفات  

فرمها و جداول تبدیل وضعیت پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 شناسنامه علمی متقاضی تبدیل وضعیت پژوهشی  
2 فرم نظرخواهی پژوهشی  
3 جدول شماره 5ـ حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی (مؤسسات پژوهشی)