بدنه خبر

صفحه نخست /ثبت فعالیت های پژوهشی سال 97

ثبت فعالیت های پژوهشی سال 97

شنبه / 27 بهمن 1397

با توجه به مهلت تعیین شده ( 97/11/25)جهت ثبت فعالیت های پژوهشی اساتید محترم، خواهشمند است نسبت به ثبت فعالیت های خود در سامانه اقدام نمایید تا مقدمات جهت پرداخت گرنت سال جاری میسر گردد.
بایگانی خبرها