راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

پنجشنبه / 11 آذر 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاهده کنند.

نحوه ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

پنجشنبه / 11 آذر 1395

نحوه ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

بایگانی خبرها