شورای گروه مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مرتع و آبخیزداری

به استناد بند 3 از 75 امین صورتجلسه گروه مورخ 20/8/94 و بند 5 از 108 امین صورتجلسه گروه مورخ 21/9/95 با طرح پژوهشی"بررسی اثرات زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه های  Medicago sativa, medicago scutelata و Cymbopogon olivieri" موافقت گردید.

 نام عضوسمت در شورا
1 جواد پوررضایی مدیر گروه