شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

 نام عضوسمت در شورا
1 مجید دره میرکی معاون آموزشی و ژوهشی دانشکده علوم پایه