شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده منابع ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حمید طالشی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی